Periodic table of elements

Sodium carbonate [Na2CO3]

SOLUBILITY:
acetone [(CH3)2CO]: solventless
water [H2O]: 7 (0°), 12,2 (10°), 21,8 (20°), 29,4 (25°), 39,7 (30°), 48,8 (40°), 47,3 (50°), 46,4 (60°), 45,1 (80°), 44,7 (100°), 42,7 (120°), 39,3 (140°)
glycerol [HOCH2CH(OH)CH2OH]: 98,3 (15°)
propanol [(CH3)2CHOH] 50%: 1,2 (20°)
carbon disulfide [CS2]: solventless
ethanol [C2H5OH] 40%: 2,15 (29,7°)
ethanol [C2H5OH] 50%: 0,84 (20°)
ethanol [C2H5OH] 95%: 0,03 (30°)

PROPERTIES:
colourless monoclinic crystals
M (molar mass): 105,990 g/mol
MP (melting point): 852 °C
D (density): 2,53 (20°, g/cm3, s.)
η (dynamic viscosity): 3,4 (887°), 2,32 (927°), 1,63 (967°) mPa∙s
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 28 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -1131 (s) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -1047,5 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 136,4 (s) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 109,2 (s) J/(mol•К)
Surf. tens. (surface tension): 211 (870°), 209,6 (900°), 207,1 (950°), 204,6 (1000°) mN/m
LD50 (median lethal doses for laboratory animals): 4200 (rats, i/g), 2210 (mice, s/c) mg/kg

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 325-326
• Vrednye himicheskie veschestva: Neorganicheskie soedineniya elementov I-IV grupp. Spravochnik. - L.: Himiya, 1988. – P. 36
• Spravochnik himika. - T.2. - L.-M.: Himiya, 1964. – P. 144-145
• Himicheskiy enciklopedicheskiy slovar'. - pod red. Knunyanc I.L. - M.: Sovetstkaya enciklopediya, 1983. – P. 363
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 1193-1214
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 164-165
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 84

MENU: