Periodic table of elements

Zinc chloride [ZnCl2]

SOLUBILITY:
ammonia liquid [NH3]: solventless
acetone [(CH3)2CO]: 43,5 (18°)
water [H2O]: 208 (0°), 272 (10°), 367 (20°), 408 (25°), 435 (30°), 453 (40°), 471 (50°), 495 (60°), 549 (80°), 614 (100°)
hydrazine [N2H4]: 8 (20°)
glycerol [HOCH2CH(OH)CH2OH]: 50 (15,5°)
sulfur dioxide [SO2]: 0,16 (0°)
diethyl ether [C2H5OC2H5]: freely soluble
pyridine [C5H5N]: 2,6 (20°)
selenium (iv) oxide-dichloride [SeOCl2]: 1,11 (25°)
ethanol [C2H5OH]: 100 (12,5°)

PROPERTIES:
colourless trigonal crystals
M (molar mass): 135,290 g/mol
MP (melting point): 318 °C
MB (boiling point): 732 °C
D (density): 2,91 (25°, g/cm3, s.)
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 10,25 kJ/mol
ΔHboil (molar enthalpy of boiling): 119,2 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -266 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -369,4 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 277 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 56,9 (g) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 373-374
• Spravochnik himika. - T.2. - L.-M.: Himiya, 1964. – P. 256-257
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 1582-1583
• Grinvud N., Ernsho A. Himiya elementov. - T.2. - M.: BINOM. Laboratoriya znaniy, 2008. – P. 532
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.2. - M.: Himiya, 1973. – P. 199
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 113
• Yakimenko L.M. Proizvodstvo hlora, kausticheskoy sody i neorganicheskih hlorproduktov. - M.: Himiya, 1974. – P. 572-578

MENU: