Periodic table of elements

Sodium sulfide [Na2S]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 12,4 (0°), 18,6 (20°), 29 (40°), 39,1 (60°), 49,2 (80°)
ethanol [C2H5OH]: low soluble

PROPERTIES:
colourless cubic crystals
M (molar mass): 78,040 g/mol
MP (melting point): 1180 °C
D (density): 1,86 (20°, g/cm3, s.)
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 6,7 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -370,3 (s) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -354,8 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 77,4 (s) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 54-55
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 1294-1296
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.2. - M.: Himiya, 1973. – P. 242
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 85

MENU: