Periodic table of elements

Sodium phosphate [Na3PO4]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 5,4 (0°), 14,5 (25°), 23,3 (40°), 54,3 (60°), 68 (80°), 94,6 (100°)

PROPERTIES:
colourless tetragonal crystals
M (molar mass): 163,940 g/mol
MP (melting point): 1340 °C
D (density): 2,536 (17,5°, g/cm3, s.)
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -1935,5 (s) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -1819 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 224,7 (s) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Himicheskiy enciklopedicheskiy slovar'. - pod red. Knunyanc I.L. - M.: Sovetstkaya enciklopediya, 1983. – P. 363
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 1287
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 168-169
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 85

MENU: