Periodic table of elements

Lithium sulfide [Li2S]

SOLUBILITY:
water [H2O]: freely soluble
ethanol [C2H5OH]: freely soluble

PROPERTIES:
sulfur rhombic crystals
M (molar mass): 45,950 g/mol
MP (melting point): 1370 °C
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -447 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 63 (s) J/(mol•К)
LD50 (median lethal doses for laboratory animals): 1200 (b. mice, i/g) mg/kg

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 321
• Himicheskaya enciklopediya. - T.2. - M.: Sovetskaya enciklopediya, 1990. – P. 605
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 148-149

MENU: