Periodic table of elements

Lithium phosphate [Li3PO4]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 0,034 (18°)

PROPERTIES:
colourless rhombic crystals
M (molar mass): 115,790 g/mol
MP (melting point): 1220 °C
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -2095 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 105 (s) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 145 (s) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 930-931
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 148-149
• Ostroushko Yu.I., Buchihin P.I. i dr. Litiy, ego himiya i tehnologiya. - M.: IGUIAE, 1960. – P. 67-68
• Poluektov N.S., Meshkova S.B., Poluektova E.N. Analiticheskaya himiya litiya. - M.: Nauka, 1975. – P. 12 19

MENU: