Periodic table of elements

Hydrogen chloride [HCl]

SOLUBILITY:
benzene [C6H6]: 1,9 (20°)
water [H2O]: 96 (-18,3°), 93,31 (-15°), 89,79 (-10°), 82,3 (0°), 78,7 (10°), 72,47 (20°), 67,3 (30°), 63,3 (40°), 59,6 (50°), 56,1 (60°)
dichloromethane [CH2Cl2]: 1,39 (-10°), 0,794 (0°), 0,568 (25°)
diethyl ether [C2H5OC2H5]: 33,2 (20°)
methanol [CH3OH]: 88,7 (20°)
sulfuric acid [H2SO4] 100%: 0,4015 (25°)
fluorine hydride [HF]: solventless
сhloroform [CHCl3]: 0,55 (20°)
ethanol [C2H5OH]: 77,67 (0°)
ethanol [C2H5OH] abs.: 69,5 (20°)

PROPERTIES:
colourless gas
M (molar mass): 36,460 g/mol
MP (melting point): -114,2 °C
MB (boiling point): -85,08 °C
ТDT (decomposing temperature): 1500 °C
D (density): 1,469 (-166°, g/cm3, s.), 1,48 (-154,79
ΔHmelt (molar enthalpy of melting): 1,99 kJ/mol
ΔHboil (molar enthalpy of boiling): 16,15 kJ/mol
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -91,8 (g) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -94,79 (g) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 186,8 (g) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 29,13 (g) J/(mol•К)
n (refractive index): 1,0004456 (0°), 1,256 (-85,1°)
pKa1 (acid dissociation constant): -7 (25°, water)
ε (permittivity): 1,0046 (25°) 14,2 (-114,02°)
Тcrit. (critical temperature): 51,4°C
Рcrit. (critical pressure): 8,26 mPa
Dcrit. (critical density): 0,42 g/cm3
H0 (Hammett acidity function for pure substances): -4,6 (25°, water, 38% aqueous solution)

LITERARY REFERENCES:
• Vrednye veschestva v promyshlennosti: Spravochnik dlya himikov, inzhenerov i vrachey. - 7-e izd., T.3. - L.: Himiya, 1976. – P. 41-42
• Spravochnik himika. - T.3. - M.-L.: Himiya, 1965. – P. 80 322
• Himicheskaya enciklopediya. - T.4. - M.: Sovetskaya enciklopediya, 1995. – P. 381-383
• Seidell A. Solubilities of inorganic and metal organic compounds. - 3ed., vol.1 - New York: D. Van Nostrand Company, 1940. – P. 571-578
• Izvestiya Akademii nauk Latviyskoy SSR. - 1988. - №5. – P.
• Lur'e Yu.Yu. Spravochnik po analiticheskoy himii. - M.: Himiya, 1979. – P. 91
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.1. - M.: Himiya, 1973. – P. 256-259
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 110
• Uspehi himii. - 1966. - T.35, №11. – P. 1936
• Yakimenko L.M. Proizvodstvo hlora, kausticheskoy sody i neorganicheskih hlorproduktov. - M.: Himiya, 1974. – P. 464-514

MENU: