Periodic table of elements

Ferric(III) fluoride [FeF3]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 0,091 (25°), soluble (100°)
diethyl ether [C2H5OC2H5]: solventless
fluorine hydride [HF]: 0,001 (-25,2°), 0,003 (-7,8°), 0,008 (11,9°)
ethanol [C2H5OH]: solventless

PROPERTIES:
green trigonal crystals
M (molar mass): 112,840 g/mol
MP (melting point): 1027 °C
MB (boiling point): 1327 °C
D (density): 3,87 (20°, g/cm3, s.)
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -1000 (s) kJ/mol

LITERARY REFERENCES:
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.2. - M.: Himiya, 1973. – P. 369
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 64
• Sorosovskiy obrazovatel'nyy zhurnal. - 2000. - №8. – P. 56

MENU: