Periodic table of elements

Cobalt(II) sulfide [CoS]

SOLUBILITY:
water [H2O]: low soluble

PROPERTIES:
black hexagonal crystals
M (molar mass): 90,998 g/mol
MP (melting point): 1100 °C
D (density): 5,45 (18°, g/cm3, s.)
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -84,5 (s) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -96,1 (s) kJ/mol
p (standard molar heat capacity): 47,7 (s) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Binneweis M., Milke E. Thermochemical Data of Elements and Compounds. - 2ed, 2002. – P. 412
• Veryatin U.D., Mashirev V.P., Ryabcev N.G., Tarasov V.I., Rogozkin B.D., Korobov I.V. Termodinamicheskie svoystva neorganicheskih veschestv. Spravochnik. - M.: Atomizdat, 1965. – P. 140-141
• Lidin R.A., Andreeva L.L., Molochko V.A. Konstanty neorganicheskih veschestv. - M.: Drofa, 2006. – P. 460
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - 2-e izd. - L.: Himiya, 1978. – P. 74
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 74
• Samsonov G.V., Drozdova S.V. Sul'fidy. – M.: Metallurgiya, 1972. – P. 176-186

MENU: