Periodic table of elements

Chromium(III) sulfate [Cr2(SO4)3]

SOLUBILITY:
water [H2O]: 64 (25°)

PROPERTIES:
violet-red hexagonal crystals
M (molar mass): 392,180 g/mol
ТDT (decomposing temperature): 700-735 °C
D (density): 3,01 (20°, g/cm3, s.)
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -3308 (s) kJ/mol
ΔG°298 (standard molar Gibbs energy of reaction at 298 К): -2984 (s) kJ/mol
298 (standard molar entropy at 298 К): 287,9 (s) J/(mol•К)
p (standard molar heat capacity): 280,7 (s) J/(mol•К)

LITERARY REFERENCES:
• Neorganicheskie soedineniya hroma: Spravochnik. - L.: Himiya, 1981. – P. 195
• Himicheskiy enciklopedicheskiy slovar'. - pod red. Knunyanc I.L. - M.: Sovetstkaya enciklopediya, 1983. – P. 667
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 212- 213
• Nekrasov B.V. Osnovy obschey himii. - T.1. - M.: Himiya, 1973. – P. 379
• Rabinovich V.A., Havin Z.Ya. Kratkiy himicheskiy spravochnik. - L.: Himiya, 1977. – P. 111

MENU: