Periodic table of elements

Barium phosphate [Ba3(PO4)2]

SOLUBILITY:
water [H2O]: solventless

PROPERTIES:
colourless trigonal crystals
M (molar mass): 601,960 g/mol
MP (melting point): 1727 °C
D (density): 4,1 (16°, g/cm3, s.)
ΔH°298 (Standard molar enthalpy of reaction at 298 К): -4071 (s) kJ/mol

LITERARY REFERENCES:
• Spravochnik himika. - T.2. - L.-M.: Himiya, 1964. – P. 32-33
• Volkov A.I., Zharskiy I.M. Bol'shoy himicheskiy spravochnik. - Minsk: Sovremennaya shkola, 2005. – P. 120
• Efimov A.I. i dr. Svoystva neorganicheskih soedineniy. Spravochnik. - L.: Himiya, 1983. – P. 102-103
• Frumina N.S., Goryunova N.N., Eremenko S.N. Analiticheskaya himiya bariya. - M.: Nauka, 1977. – P. 13

MENU: